Ecologie, Economie en Esthetiek

Onze in 2008 geopende winkel in Mainz is geen conventionele winkel, maar wij hopen dat deze dat binnenkort wel wordt.

Elk aspect, zowel extern als intern, is zo ontworpen en gebouwd dat de winkel zo milieuvriendelijk en energiezuinig mogelijk is.

In partnerschap met REDEVCO, de eigenaar van het gebouw, analyseren wij momenteel het energieverbruik van andere gebouwen en formuleren wij energiebesparende renovatiemaatregelen.

Er zijn speciale warmteterugwinningssystemen geïnstalleerd in drie bestaande vestigingen. Nog eens vier winkels zullen tegen eind 2012 aangepast worden.

Wij zijn van plan om in de komende jaren andere milieuvriendelijke en energiezuinige innovaties uit de winkel in Mainz toe te passen in zoveel mogelijk andere winkels waar dit praktisch gezien mogelijk is.

Energiezuinig

Het ventilatiesysteem in onze winkel in Mainz laat de lucht circuleren, waardoor de behoefte aan buitenlucht met 75% verlaagd kan worden zonder verlies van luchtkwaliteit.

Het verlichtingsysteem levert 10% meer licht dan een ‘conventioneel’ systeem, waardoor het aantal lampen en het wattage gereduceerd kunnen worden. Hierdoor wordt het stroomverbruik met 33% verlaagd.

De voor verwarming noodzakelijke warmte is afkomstig van een op waterkracht werkend wijkverwarmingsysteem.

Zonnepanelen op het dak en de gevel bedekken een oppervlakte van circa 900 m2 en genereren 93.000 kWh elektriciteit per jaar.

De winkel functioneert CO2-neutraal.

Nul Uitstoot

Een belangrijk onderdeel van ons CSR-beleid is water stewardship. Wij erkennen de urgente noodzaak om de industriële lozing van gevaarlijke chemische stoffen te elimineren.

Wij implementeren momenteel een zerotolerancebeleid met betrekking tot de lozing van gevaarlijke chemische stoffen in elke schakel van onze productieketen en in de levenscycli van onze producten.

Vanwege de complexiteit, aard en omvang van dit thema verwachten wij dat het tot 2020 zal duren voordat we deze maatregelen afgerond hebben.

Wij zullen op korte termijn binnen acht weken na ons besluit om nul uitstoot te realiseren, een actieplan publiceren.

Dit actieplan beschrijft in detail de onmiddellijk te ondernemen acties en maatregelen waarmee wij invulling willen geven aan de verbintenis die wij zijn aangegaan.

Met anderen delen wij vervolgens wat we leren, onze benaderingen en onze hulpmiddelen.

Wij werken met anderen samen om obstakels te elimineren.

Over de vorderingen in ons allesomvattende management van de omgang met chemische stoffen brengen we verslag uit.


Download ons PDF-bestand voor gedetailleerde informatie over ons beleid van Nul uitstoot van gevaarlijke chemische stoffen.

 
 

 

Water stewardship

Als onderdeel van onze algehele verbintenis om ook duurzaam met water om te gaan, zijn wij een sponsor en partner van het Water Footprint Network, een in Enschede gevestigde organisatie.

Deze organisatie promoot de duurzame omgang met water door samen met haar partners het concept van de watervoetafdruk wereldwijd onder de aandacht te brengen.

WFN helpt ons om de watervoetafdruk van de processen in onze wereldwijde productieketen in kaart te brengen en om zo de locaties te identificeren die als belangrijkste ‘hot spots’ gezien moeten worden: de processen die het meeste water gebruiken en/of vervuilen.

Zodra de impact van dergelijke punten bestudeerd is, kunnen wij beginnen aan de belangrijke taak om beleid en actiepunten te implementeren waarmee deze problemen aangepakt kunnen worden.

Zerotolerancebeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat wij volledig transparant moeten zijn wat betreft de gevaarlijke chemische stoffen in onze wereldwijde productieketen, indien wij ons doel ‘Nul uitstoot van gevaarlijke chemische stoffen’ willen bereiken.

Wij zorgen voor een ruimere verspreiding van onze verboden stoffen lijst en het bijbehorende auditproces.

Wij gaan incidenten waarbij in onze productieketen gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen, openbaar maken.

Wij schaffen het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen door onze leveranciers geleidelijk af.

Wij versnellen de eliminatie van de gevaarlijkste stoffen.

Om ons doel van Nul uitstoot te helpen realiseren, werken wij nauw samen met leveranciers, merken, de chemische industrie in het algemeen, NGO’s en andere belanghebbende partijen.

Dit doen wij met het doel om binnen één enkele generatie de uitstoot van gevaarlijke chemische stoffen tot nul terug te brengen.

Actieplan

De onmiddellijke maatregelen die wij nemen binnen de 8-weekse periode omvatten het volgende:

  • De publicatie van een lijst van ongewenste/verboden stoffen, die regelmatig geactualiseerd wordt.

  • Het opvragen van informatie bij onze leveranciers met betrekking tot het gebruik van APEO’s (alkylfenolethoxylaten), waaronder nonylfenolethoxylaten.

  • Het opvragen van informatie bij onze leveranciers over hun chemische middelen. Meer specifiek: hoe zij bepalen, controleren en rapporteren welke chemische ingrediënten zij gebruiken.

  • Het beginnen van een onderzoek naar de manier waarop het management van bewakingsmethodieken voor chemische stoffen en afvalwater versterkt kan worden door middel van een uitgebreid periodiek milieu-auditprogramma, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan leveranciers met ‘natte’ processen.

We Love Bio Cotton

Na een gedetailleerde analyse in 2004 van de in onze collecties gebruikte materialen werd de beslissing genomen om voor de lange termijn over te schakelen naar duurzamer geteelde en geproduceerde materiale.

Dit was de aankondiging voor de introductie van producten die gemaakt zijn van gecertificeerd organisch katoen.

In 2005 werden wij lid van de toenmalige Organic Exchange die nu bekend staat onder de naam Textile Exchange, Dit is een non-profitorganisatie die ons heeft geholpen bij de ontwikkeling van onze strategie voor de teelt van organisch katoen.

In 2008 hebben wij in partnerschap met Textile Exchange en de Shell Foundation, het initiatief genomen voor een vijfjarig project in India.

De intentie luidde om een duurzame textielketen met toegevoegde waarde op te zetten die uiteindelijk ook naar andere delen van de wereld overgebracht zou kunnen worden.

Wij beschouwen de overstap naar organisch katoen voor de lange termijn als een essentieel onderdeel van onze verbintenis tot duurzame landbouw.

De voordelen van de overstap naar gecertificeerde organische teeltmethodes zijn aantrekkelijk op elk denkbaar niveau: milieutechnisch, sociaal en economisch.

Download ons PDF-bestand voor gedetailleerde informatie over ons organisch katoen initiatief.

 

 

 

Gecertificeerd organisch katoen

In 2007 besloot onze Europese raad van bestuur in het kader van een langetermijnstrategie het gebruik van organisch katoen in onze producten uit te breiden.

Om de aandacht van de klanten op deze nieuwe producten te vestigen en om het bewustzijn over organisch katoen te verhogen, werd de introductie van de nieuwe collectie begeleid door biocampagnes en speciale showroompresentaties.

Ons unieke verkoopargument voor deze producten was het feit dat onze producten van organisch katoen tegen dezelfde prijs werden aangeboden als producten die gemaakt zijn van ‘conventioneel’ katoen.

Wij berekenen de hogere kosten van de organische productieketen niet door aan de klant.

In 2010 verkochten wij 26 miljoen kledingstukken van organisch katoen; deze vertegenwoordigden meer dan 10% van onze totale katoencollectie.

Partnerschap met Textile Exchange en de Shell Foundation

Voor ons partnerschap met Textile Exchange en de Shell Foundation golden de volgende initiële doelstellingen:

  • Het moest ons en onze partners in de textielketen helpen om onze capaciteiten en werkzaamheden op het gebied van de productie van organisch katoen uit te breiden en te versterken.

  • Onze investering in bedrijven en gemeenschappen op het platteland van India opbouwen voor de overstap naar organisch katoen.

  • De ontwikkeling van een model voor capaciteitsuitbreiding dat overgenomen zou kunnen worden door andere regio’s met katoenteelt, zoals China, Afrika, Zuid-Amerika en Turkije.

Hoewel onze vorderingen tot op heden bemoedigend zijn, geven deze aan dat wij slechts aan het begin staan van een proces dat stukje bij beetje van een productiesysteem met een hoge milieu-impact naar een systeem met een lagere impact zal leiden om uiteindelijk tot een duurzame, milieuvriendelijke katoenteelt te komen.

Voordelen van de overstap naar gecertificeerde organische teelt

De voordelen van een overstap naar de productie van organisch katoen, en naar organische teelt in het algemeen, zijn verstrekkend.

Het elimineert het gebruik van synthetische chemicaliën en pesticiden, reduceert het aantal vergiftigingsincidenten en minimaliseert de lucht- en watervervuiling op katoenplantages.

Dit draagt bij aan een betere waterbalans en een beter waterbeheer in de bodem, en daarmee ook aan lagere CO2-emissies.

Het fungeert als katalysator in de verbreiding van beschermende maatregelen en de implementatie van regeneratieplannen voor ecosystemen waarin katoen en andere organische gewassen worden geteeld.

De meetbare verbetering in de inkomens en leefomstandigheden van de boeren en hun gezinnen is wellicht nog wel het grootste voordeel.

Voor ons als wereldwijde detailhandelsonderneming behelst onze investering in organisch katoen ook een commercieel aspect.  Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet alleen voordelen oplevert voor de telers en hun leefomgeving, maar ook voor ons als bedrijf, aangezien wij onze productenlijn vernieuwen met een toenemend aantal duurzame producten die aantrekkingskracht uitoefenen op bestaande en nieuwe klanten.

Het is Beter om te Geven

Al jarenlang hebben wij niet alleen een duidelijk standpunt ingenomen ten aanzien van actuele maatschappelijke en milieugerelateerde vraagstukken, maar hebben wij ook actief laten zien hoe een verantwoordingsbewust, sociaal en milieuvriendelijk ondernemerschap er in de praktijk uit kan zien.

Wij zijn actief via de C&A Foundation, die in 2011 werd opgericht om de liefdadigheidsactiviteiten voort te zetten die voorheen werden ontplooid door het C&A Initiatief voor Sociale Ontwikkeling.

Wij zijn actief in de leverancierslanden die onze grondstoffen en onze eindproducten leveren.

Bovendien zijn wij actief in de Europese landen met onze winkels.

Wij zijn ook actief via onze partnerschappen met een aantal toonaangevende hulpverlenende organisaties waaronder Terre des Hommes, Grameen Foundation in Bangladesh, GIZ  in Azië en Oxfam in Ierland.

Veel bedrijven hebben het over hun sociale programma’s.

In de afgelopen 10 jaar is het aantal projecten en initiatieven dat ondersteund wordt door de diverse bedrijfsdonatie-activiteiten van C&A toegenomen tot meer dan 100.

Onze directe financiering van vele daarvan is inmiddels voltooid, maar deze projecten worden nu voortgezet onder de leiding en verantwoordelijkheid van lokale partners en van de mensen waarvoor zij bedoeld zijn.

Wij geloven er als C&A stellig in dat daden meer zeggen dan woorden.

C&A Foundation

Onze stichting stelt zich ten doel om duurzame ontwikkeling te ondersteunen en betere vooruitzichten op lange termijn te scheppen voor mensen in tal van andere landen, en dit niet alleen in landen waar wij zakelijk actief zijn of onze materialen en goederen inkopen.

De stichting levert met name een bijdrage aan plaatselijke liefdadigheidsinitiatieven waar wij een winkelvestiging hebben en zij ondersteunt grotere initiatieven die gericht zijn op een verbetering van de sociale, economische en ecologische omstandigheden in de gehele katoen- en textielketen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

Leverancierslanden

Een evaluatie van onze projecten in onze leverancierslanden heeft uitgewezen dat nog steeds meer dan 5500 kinderen profiteren van de kans op basisonderwijs en voortgezet onderwijs op scholen die gebouwd zijn als onderdeel van onze bedrijfsdonatie-activiteiten.

Meer dan 2200 jonge mensen hebben de kans gehad, of hebben die nog steeds, om een beroepsopleiding te volgen die hen voorbereidt op een eventuele baan.

Onze meest recente verbintenis op het gebied van beroepsopleidingen betrof de bouw van een nieuw centrum in Dhaka in Bangladesh, waar 1500 tot 2000 studenten een opleiding kunnen gaan volgen.

Er leven ongeveer 800 kinderen in weeshuizen die gebouwd zijn met bedrijfsdonaties van C&A.

Er zijn zes verschillende gezondheidszorgprojecten opgezet in landen waar wij onze producten vandaan halen.

We hebben 85.000 dorpelingen in de directe omgeving van Tirupur in India toegang verschaft tot schoon drinkwater.

In Bangladesh profiteren 130.000 dorpelingen in en rond Comila en Chandpur van arseenvrij drinkwater dankzij een diverse bedrijfsdonaties van C&A.

Europese retaillanden

Niet al onze bedrijfsdonatie-activiteiten worden in gang gezet door het centrale maatschappelijk verantwoordelijkheidsteam.

Vele worden in Europa op regionaal niveau georganiseerd via onze winkelvestigingen. Deze initiatieven zijn zeer succesvol gebleken, omdat onze lokale medewerkers het beste weten waar de hulp het hardst nodig is binnen hun plaatsen en steden.

Hier volgen enkele voorbeelden van de in 2010 en 2011 op lokaal niveau in heel Europa georganiseerde projecten.

Al onze Duitse vestigingen, dat zijn meer dan 500 winkels, hebben elk € 2,- gedoneerd aan een regionaal of plaatselijk initiatief of project in hun regio. Dit geld is ingezameld als onderdeel van een reeks liefdadigheidsacties in verband met onze 100e verjaardag in Duitsland

In Nederland is ondersteuning geboden aan organisaties zoal NFTE en Team Stages, die jonge mensen trainen voor een baan of hen helpen om een eigen zaak op te zetten.

In Macedonië is hulp geboden aan SOS Kinderdorpen om een weeshuis op te zetten

Vier wielerteams die fietsen voor Kom op Tegen Kanker in België zijn gesponsord om hun activiteiten in de zorg voor kinderen met kanker te helpen financieren.

In Frankrijk is steun geboden aan de organisatie Petit Princes die wensen van ernstig zieke kinderen vervult.

In Spanje werd o.a. hulp geboden aan diverse organisaties die medische assistentie aan kinderen verlenen, bijvoorbeeld om kinderen met geestelijke beperkingen, sociale problemen of polio te helpen.

In Portugal werden o.a. kinderen en jonge mensen uit sociaal achtergestelde milieus geholpen met plaatselijke donaties en bijdragen van onze teams.

In Polen werden donaties verstrekt aan organisaties die hulp verlenen aan mensen met geestelijke beperkingen en gezinnen die in armoede leven.

In Oostenrijk was Licht Ins Dunkel een van de ondersteunende liefdadigheidsorganisaties. Deze organisatie is actief in projecten voor sociaal achtergestelde mensen of mensen met een handicap.

In Turkije hebben wij de organisatie Stars of Istanbul geholpen organization, die met een breed scala van evenementen donaties inzamelt voor UNICEF Turkije

In veel Oost-Europese laden zoals de Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Roemenië en Kroatië werd met Kerstmis en in het kader van winkelopeningen een groot aantal liefdadigheidscampagnes ondersteund.

Terre des Hommes

Wij werken al meer dan 10 jaar samen met Terre des Hommes.

Terre des Hommes is een organisatie die zich wijdt aan het welzijn van kinderen.

Als onderdeel van haar activiteiten exploiteert deze organisatie scholen en educatieve projecten in diverse landen.

Een van hun langetermijnprojecten die wij gesteund hebben, is de bouw en exploitatie van een beroepsopleidingcentrum in de Indiase stad Tirupur.

Via dit en andere gezamenlijke initiatieven zijn wij erin geslaagd om het gebruik van kinderarbeid in de exporterende kledingindustrie in en rond Tiripur grotendeels te elimineren.

Onze samenwerking met Terre des Hommes houdt ook in dat wij kinderen die in de textielindustrie hebben gewerkt via onderwijs en beroepsopleidingen in ons beroepsopleidingscentrum helpen om op alternatieve wijze in hun levensonderhoud te voorzien.

Hier krijgen 240 kinderen de kans om te leren lezen en schrijven en om kleermaker, monteur, elektromonteur of loodgieter te worden.

In de afgelopen 3 jaar zijn 526 leerlingen geslaagd voor een beroepsdiploma, terwijl 64 studenten geslaagd zijn voor academische examens.

Onze samenwerking met Terre des Hommes hebben wij uitgebreid en deze omvat nu ook projecten in Bihar, India, die gericht zijn op de preventie van overstromingen.

In 2009 hebben wij de tienjarige samenwerking met Terre des Hommes gevierd en zijn wij er trots op dat wij bij de ingang van ons hoofdkantoor in Düsseldorf een muurschildering hebben hangen die gemaakt is door studenten van het beroepsopleidingscentrum in Tirupur.

Grameen

Wij zijn al sinds 1996 bij een groot aantal verschillende projecten partner van het in 1983 door professor Muhammed Yunus in Bangladesh opgerichte Grameen.

In eerste instantie verstrekte Grameen vooral aan vrouwen de als microkredieten bekendstaande kleine leningen.

Het verleende microkrediet stelt de ontvanger in staat om zijn of haar broodwinning te financieren en het versterkt vooral de economische situatie van vrouwen in Bangladesh.

De door professor Yunus bereikte resultaten viel in 2006 de verdiende waardering ten deel, toen hem de Nobelprijs voor de Vrede werd toegekend.

Ons eerste samenwerkingsproject met Grameen betrof de oprichting van een weefcentrum met een laboratorium waar de door Grameen geproduceerde stoffen getest konden worden.

Onze technici waren in staat om hen te adviseren hoe zij de kwaliteit van hun stoffen konden verbeteren, zodat zij aan de internationale normen zouden voldoen.

Wij zijn daarna Grameen blijven ondersteunen in een breed scala van projecten.

We zijn trots op onze relatie met professor Yunus en zijn team bij Grameen en op het werk dat zij verzet hebben, dat vooral in het belang is van de kinderen en vrouwen van Bangladesh.

“Grameen Shikka is er trots op al bijna 15 jaar met C&A samen te werken in een aantal verschillende partnerschapsprojecten. Het is C&A erom te doen een rol te spelen in de verlichting van de zware levensomstandigheden van de armste en meest achtergestelde mensen in de samenleving. Ik verheug mij op het partnerschap tussen Grameen Shikka en C&A om de meest behoeftige mensen mondiger te maken.

Muhammad Yunus

Managing Director, Grameen Bank

GIZ

In 2011 is onze C&A Foundation een partnerschap aangegaan met GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Wij nemen daarbij deel aan een innovatief programma voor de lange termijn, dat gericht is op de verbetering van het welzijn van duizenden werknemers in de textielindustrie in alle belangrijke producerende landen in Azië.

Dit partnerschap is gericht op de verhoging van de productiviteit, een verbetering van de salarissen en een bijdrage aan betere sociale normen voor de werknemers.

Het programma werd oorspronkelijk gelanceerd in Bangladesh en India. Het is de bedoeling om uiteindelijk meer dan 200 textielleveranciers in heel Azië hierbij te betrekken.

Wij hebben gekozen voor GIZ als leider van het project vanwege hun sterke aanwezigheid in Azië en hun goede staat van dienst bij de bewerkstelliging van dergelijke verbeteringen.

Wij willen een aantal kritische mijlpalen bereiken binnen dit programma. Het zal een bijdrage leveren aan de betaling van de hogere lonen, de verbetering van de sociale omstandigheden, een beperking van de hoeveelheid overwerk, een verhoging van de arbeidsdeelname door vrouwen, verminderde discriminatie, een lager arbeidsverzuim, en nog veel meer.

GIZ spant zich in om de dialoog tussen het management en het personeel te versterken en gaat met beide samenwerken om eventuele conflicten op een constructieve manier op te lossen.

Oxfam

Oxfam International is een wereldwijde federatie van 15 zelfstandige agentschappen.

Zij werken samen in bijna 100 landen  en zijn een netwerk dat individuen, gemeenschappen en organisaties helpt om een betere toekomst op te bouwen, zonder onrechtvaardigheid en armoede.

Tijdens de recente hongersnood en droogte in Kenia, Ethiopië en Somalië in 2011, bereikte Oxfam meer dan drie miljoen mensen met voedsel, water, sanitaire voorzieningen en onderdak. Over de hele wereld werken ze ook aan de lange termijn levensvoorzieningen door  gezondheidszorg en onderwijs veilig te stellen voor mensen die in armoede leven.

“Miljoenen mensen verbinden zich met ons werk in het buitenland via ons netwerk van Oxfam winkels. Onze samenwerking met C&A betekent dat we een betere toekomst kunnen bieden voor duizenden gezinnen in ontwikkelingslanden. Elke keer dat iemand in Ierland iets van de C&A voorraad in een Oxfam-winkel koopt, leveren ze een bijdrage aan een betere toekomst voor iemand die in armoede leeft. Samen maken we een positief verschil. We vervangen armoede voor veiligheid, waardigheid en hoop. Hier zijn we bij Oxfam-Ierland C&A erg dankbaar voor.”

Oxfam-Ierland

Bewegen in de Juiste Richting

Het vervoer van onze goederen van de productielocaties, die hoofdzakelijk in Azië liggen, naar onze Europese winkels heeft invloed op het milieu.

Het is onze doelstelling om deze impact in alle schakels van onze transportketen te beperken – lange afstand, by spoor, by wegvervoer.

Wij zijn ons bewust dat deze reductie tijd kost omdat wij in de meeste gevallen afhankelijk zijn van de aanbieders van vervoersmodaliteiten wanneer het aankomt op de introductie van milieuvriendelijkere en energiezuinige transportmogelijkheden.

In de tussentijd doen wij al het mogelijke om veilig te stellen dat wij optimaal gebruik maken van de beschikbare alternatieven om op die manier de efficiëntie in onze logistieke keten te maximaliseren en tegelijkertijd de impact op de wereld waarin wij leven te minimaliseren.

Lange afstand

Het zeevervoer van Azië naar Europa is veruit de meest energiezuinige transportmogelijkheid. Dat is de reden waarom in 2011 ongeveer 95% van onze goederen aan boord van schepen vervoerd werden.

Om de milieu-impact bij ontvangst van de goederen te minimaliseren, hebben wij in het recente verleden een goederenstroom via de haven van Barcelona geleid om onze winkels op het Iberische schiereiland te bedienen. Op die manier vermijden wij de lange ritten vanaf onze havens in België en Nederland en op jaarbasis maar liefst 1 miljoen wegkilometers.

Om nog meer te doen voor de bescherming van het milieu werken wij alleen samen met logistieke bedrijven die lid zijn van de Clean Cargo Group of het Pacific Greenhouse Gases Measurement Project – Beide organisaties zijn actief betrokken bij de formulering van duidelijke milieuregels en de verlaging van transportemissies.

Luchtvracht kost niet alleen veel meer dan zeevervoer, maar is ook verantwoordelijk voor het grootste aandeel in de aan logistieke activiteiten gerelateerde emissies.

Om deze reden maken wij alleen in uitzonderlijke gevallen gebruik van luchtvracht, bijvoorbeeld wanneer goederen snel naar Europa verzonden moeten worden om het seizoen niet te missen of wanneer de betreffende goederen de allernieuwste voorbeelden van een modetrend zijn waarop snel ingespeeld moet worden.

Spoorvervoer

De havens van Rotterdam, Zeebrugge, Amsterdam en Antwerpen zijn de bestemmingen voor ongeveer 80% van onze uit Azië afkomstige goederen.

Vanuit deze havens wordt circa 80% van de totale vervoersafstanden naar onze distributiecentra afgedekt door spoorvervoer of binnenvaart.

Het aandeel van de aansluitende transportbewegingen waarbij het spoor betrokken was, groeide met 35% tussen 2007 en 2010. Daardoor werden ca. 500 vrachtwagenladingen niet over de weg vervoerd, waardoor de wegen en het milieu ontlast werden.

Wegvervoer

Door de spreiding en locaties van onze vestigingen in heel Europa en de noodzaak om op dagelijkse basis flexibel te kunnen leveren, is het helaas onvermijdelijk dat wij het vervoer van goederen over de weg niet volledig kunnen vermijden.

Maar voor zover dat praktisch mogelijk is, denken wij uit volle overtuiging groen.

Wij vermijden onnodige vervoersbewegingen door een zorgvuldige planning die start op het moment waarop de goederen in het land van oorsprong geladen worden.

Al onze expediteurs en vervoerders krijgen de instructie om containers zodanig te beladen dat deze containers goederen bevatten voor slechts één land of regio en vanuit de dichtstbijzijnde zeehaven rechtstreeks naar hun eindbestemming kunnen gaan.

Wij optimaliseren alle transportbewegingen om het aantal afgelegde kilometers te minimaliseren.

Wij maken optimaal gebruik van de capaciteit van elk voertuig dat wij beladen.

Wij minimaliseren het dieselverbruik door alleen te werken met vervoerders die hun vloot constant vernieuwen met vrachtwagens die voorzien zijn van de nieuwste technologie en van zuinige, milieuvriendelijke motoren.

In 2009 werd de Euro 5-emissiewetgeving voor bedrijfsvoertuigen ingevoerd. 19% van de vloot waarmee onze goederen werden vervoerd, voldeed al aan deze wetgeving, voordat deze van kracht werd.

Sinds 2010 maken wij gebruik van speciale vrachtwagens die bekend staan als EEV’s (Enhanced Environmentally Friendly Vehicles). Deze bieden nog betere milieuprestaties dan de wagens die voldoen aan de Euro 5-norm.

In Duitsland zetten wij inmiddels twee elektrisch aangedreven vrachtwagens en een hybride vrachtwagen in.

Zandstralen is Niet Hip

Begin 2009 vestigde SOCAM (het auditbedrijf dat wij gebruiken om toe te zien op de naleving van onze gedragscode) onze aandacht en die van al onze relevante contractpartners op de aanzienlijke gezondheidsrisico’s voor de werknemers die actief zijn in het zandstralen van textiel.

Dit afwerkingsproces, dat vooral wordt gebruikt voor de productie van denim voor broeken, kan werknemers blootstellen aan de dodelijke longziekte silicose, wanneer zij het zand inademen dat bij zandstralen wordt gebruikt.

Daarom besloten wij in 2011 te stoppen met het gebruik van zandstralen bij de productie van al onze producten. In plaats daarvan worden nu minder gevaarlijke alternatieven gebruikt, zoals borstelmachines en schuurpapier waarmee ook het gewenste ‘verouderingseffect’ bereikt wordt.

SOCAM blijft dit in de gaten houden en melden bij de audits die zij voor ons verrichten.

Prijzen

En de winnaar is..

Wij zijn altijd zeer verheugd wanneer wij een award of prijs in de wacht slepen. Dit geldt des te meer wanneer deze prijs gebaseerd is op onderzoek onder consumenten.

Bovendien zijn prijzen en awards die worden toegekend door verenigingen of organisaties waarvan de jury uit experts van onze branche bestaat, een bevestiging van het niveau van het uitgevoerde werk door ons personeel.

In de afgelopen twee jaar hebben wij met genoegen awards ontvangen in de volgende landen:

Spanje

Volgens een baanbrekend mondiaal onderzoek door Hydra Social Media & Socialbakers heeft C&A Spanje consequent in de Top 20 van de ondernemingspagina’s op Facebook gestaan.

Tsjechische Republiek

C&A Tsjechië werd in een opiniepeiling uitgeroepen tot de ‘Winkelier van het jaar 2010′ in de categorie mode en textiel.

Nederland

De Nederlandse lezers van Reader’s Digest verkozen C&A tot hun ‘Meest vertrouwde merk 2010′ in de categorie kleding.

C&A Nederland won samen met RTL en Endemol de SponsorRing in de categorie media. DeSponsorRing is de professionele award op het gebied van sponsorschapsactiviteiten. De jury kende de prijs toe aan C&A, RTL en Endemol voor de non-spot integratie in het programma ‘Next Top Model Benelux’.

De door de staat ondersteunde organisatie Connekt, die ondernemers in de vervoersbranche aanzet tot een reductie van hun CO2-uitstoot, kent awards toe aan bedrijven die binnen 5 jaar hun CO2-uitstoot met 20% weten te verlagen. C&A Nederland was de eerste modeketen die de ‘Lean & Green’ award mocht ontvangen.

België

C&A België ontving de award voor ‘Beste Winkelketen Damesmode en Kindermode 2011’ die wordt toegekend na een jaarlijks onderzoek door Q&A Research and Consultancy.

De Belgische lezers van Reader’s Digest verkozen C&A tot hun ‘Meest vertrouwde merk’ in 2011.

Bovendien viel C&A’s nieuwste CR-verslag de ‘Best Belgian Sustainability Award 2009, Edition 2010’ ten deel.

Duitsland

C&A won de Duitse Duurzaamheidsaward 2010 voor haar organische katoencollectie in de categorie ‘Meest duurzame producten / diensten van Duitsland’.

De consumentenorganisatie Verbraucher Initiative e.V. kende haar zilveren award voor ‘Duurzaam detailhandelsbedrijf 2011’ toe aan C&A Duitsland onder de voorwaarden van het project Ecologische en sociale verantwoordelijkheid in detailshandelsondernemingen.

In 2011 werd C&A Duitsland door de lezers van Reader’s Digest voor de achtste keer op rij verkozen tot ‘Meest vertrouwde merk’.

C&A Duitsland mocht opnieuw de award ‘Supermerken Duitsland 2012′ in ontvangst nemen, waarmee het erkend werd als een van de meest vooraanstaande merken in het land.

Hongarije

C&A Hongarije kreeg in 2010 en 2011 de titel ‘Supermerk’, een prachtige prestatie in een land waar C&A pas sinds 2002 aanwezig is.

Recycling op Onverwachte Locaties

Energiebesparingen en de reductie van onze invloed op het milieu worden af en toe gerealiseerd op plaatsen waar je het niet verwacht. Een kleerhanger is zo’n plaats.

De kleerhangers waar de klanten niet naar vragen worden verzameld op de verkooppunten en naar een recyclingbedrijf verzonden in speciaal ontworpen boxen. Daar worden zij gesorteerd. De onbeschadigde hangers worden opnieuw gebruikt en de beschadigde verdwijnen in de shredder. Het metaal wordt gesmolten en het plastic wordt verwerkt tot granulaat dat kan worden gebruikt voor de productie van nieuwe hangers of in andere producten.

In 2010 werden in Europa in totaal ca. 254 miljoen kleerhangers verzameld waarvan er 133 miljoen opnieuw gebruikt konden worden. Dit is equivalent aan een besparing van 3325 ton plastic, 1330 ton metaal en ca. 2,74 miljoen kWh stroom. Ongeveer 121 miljoen kleerhangers met ruwweg 3025 ton plastic werden teruggevoerd naar de materialenkringloop